Čo, kde a dokedy vybaviť po narodení dieťatka | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Čo, kde a dokedy vybaviť po narodení dieťatka

Čo, kde a dokedy vybaviť po narodení dieťatka

Narodenie dieťatka je radostnou udalosťou v každej rodine. Spája sa s ňou však i množstvo rôznej administratívy, návštev úradov a vypisovania tlačív. Veľa tejto administratívy absolvuje otecko ešte počas pobytu mamy s dieťatkom v pôrodnici a musí si s tým poradiť sám. Ďalšie záležitosti si už počkajú na novopečenú mamičku, ktorá by zasa určite radšej trávila čas doma s dieťatkom ako na úradoch. Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam všetkého, čo treba po narodení dieťatka vybaviť, oznámiť, pobehať a vypísať tak, aby ste mali základný prehľad, čo – kde – dokedy vybaviť po narodení dieťatka.

1. Rodný list dieťaťa

Rodný list dieťaťa vydáva matrika, v obvode ktorej sa dieťatko narodilo, resp. v obvode, v ktorom sa nachádza pôrodnica. Nie matrika podľa trvalého pobytu matky alebo dieťaťa. V tomto sa mnohokrát rodičia mýlia.
Administratíva pôrodnice vyhotoví tzv. Hlásenie o narodení dieťaťa – lekár, ktorý asistoval po pôrode tak oznamuje matrike narodenie vášho dieťaťa. Následne obvykle zamestnanec matričného úradu navštívi mamičku v pôrodnici a spolu vypíšu údaje potrebné na vystavenie rodného listu dieťatka. Okrem iného matka podpisuje i Vyhlásenie o mene a priezvisku dieťaťa. Na tieto účely potrebuje:

 1. originál svojho občianskeho preukazu a
 2. fotokópiu sobášneho listu, prípadne súhlasného vyhlásenia rodičov o otcovstve k dieťaťu.

Súčasne dostane informáciu, kedy bude rodný list pripravený na prevzatie na príslušnom matričnom úrade, obvykle je to do pár dní.
V prípade zosobášených párov platí, že otcom dieťaťa je automaticky manžel matky dieťaťa. Preto sa predkladá sobášny list.

V prípade, ak nie ste zosobášení, máte dve možnosti:

 1. Pred narodením dieťaťa navštíviť spolu matričný úrad a urobiť tzv. súhlasné vyhlásenie rodičov o otcovstve k dieťaťu. Následne, keď sa dieťa narodí, môže otec dieťaťa vyzdvihnúť rodný list, keďže je už za otca dieťaťa zapísaný.
 2. Ak pred narodením dieťaťa nestihnete určiť otcovstvo k dieťatku, bude potrebné matričný úrad navštíviť po narodení dieťaťa. Musí tam však ísť i novopečená mamička. Kým totiž nie je určené otcovstvo k dieťaťu (dieťa nemá v rodnom liste zapísaného otca), môže rodný list prevziať iba ona alebo splnomocnená osoba.

Za vystavenie rodného listu dieťaťa sa neplatí žiadny správny poplatok. Na rodnom liste nájdete uvedené už i rodné číslo dieťaťa, ktoré budete uvádzať v mnohých ďalších tlačivách.
Pri prevzatí rodného listu dieťaťa dostávate i matrikou sčasti vyplnené tlačivo „Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa“. O tom v článku ďalej.

Tip: Priamo na matrike si urobte niekoľko fotokópií rodného listu dieťaťa. Budete ich potrebovať pri ďalšej administratíve.

 2. Pediatrovi odovzdajte prepúšťaciu správu z pôrodnice

Pediatra pre dieťatko si dohodnite určite ešte pred pôrodom. V pôrodnici totiž budete nahlasovať jeho meno, adresu a telefonický kontakt. Môžete sa dohodnúť s tým pediatrom, do ktorého obvodu (rajónu) budete patriť, prípadne môžete osloviť i iného, aby dieťatko zobral do zdravotnej starostlivosti.

Tip: S pediatrom sa dohodnite, ako ho budete informovať o narodení dieťatka. Zároveň sa dohodnite, či novorodenca navštívi pediater priamo u vás doma alebo prinesiete dieťatko k nemu do ambulancie.

V pôrodnici dostávate dve správy: prepúšťaciu správu novorodenca a prepúšťaciu správu rodičky. Tú prvú odovzdáte pediatrovi dieťatka pri prvej návšteve, pričom prvú prehliadku u pediatra s rôznymi odporúčaniami by malo dieťatko absolvovať čo najskôr po odchode z pôrodnice (prvý pracovný deň).

3. Zdravotné poistenie dieťaťa

Okrem rodného listu treba dieťatku vybaviť i kartičku poistenca, t. j. zdravotné poistenie. Po narodení sa dieťa, ktoré má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, automaticky stáva poistencom tej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistená jeho matka. Dieťa je okrem toho poistencom štátu, verejné zdravotné poistenie mu hradí štát.
Zákonný zástupca dieťaťa (otec, matka) je povinný do 60 kalendárnych dní od narodenia dieťaťa podať v príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorú rodičia dieťaťu vyberú, prihlášku na zdravotné poistenie. Samozrejme, môže zostať i v matkinej poisťovni. Aj tak je však potrebné podať prihlášku.

Čo potrebujete na prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne?

 1. Vyplnené tlačivo – prihláška. Možno si ju stiahnuť priamo z web stránky zdravotnej poisťovne alebo si ju prevziať osobne na pobočke poisťovne. Súčasne by ste si mali zistiť i koľko kópií prihlášky treba predložiť. Niekedy sa totiž požaduje napríklad jeden originál a dve kópie prihlášky.
 2. Rodný list dieťaťa.
 3. Občiansky preukaz zákonného zástupcu, ktorý prihlášku za dieťa podáva.

Ak prihlášku posielate poštou, obvykle sa prikladajú, samozrejme, fotokópie dokladov. Ak osobne, zoberte si originály na nahliadnutie, zamestnanec poisťovne si vyhotoví fotokópie.

Tip: Zákon síce uvádza 60-dňovú lehotu na vybavenie preukazu poistenca, odporúčame však podať prihlášku do poisťovne čo najskôr po narodení dieťatka. Zdravotnej poisťovni trvá vydanie preukazu zdravotného poistenia cca 2 až 3 týždne. Niektorí lekári pýtajú už po mesiaci pri rutinných kontrolách dieťatka jeho kartičku poistenca. Nezabudnite, že môžete požiadať súčasne i o vydanie európskeho zdravotného preukazu pre dieťa.

 4. Trvalý pobyt dieťaťa

Vo všeobecnosti platí, že narodené dieťa má trvalý pobyt automaticky tam, kde ho má jeho matka, a to už odo dňa narodenia. Preto, ak s tým súhlasíte, netreba osobitne hlásiť trvalý pobyt dieťaťa. V prípade, ak sa narodí dieťa v zahraničí, tak trvalý pobyt na Slovensku mu vzniká až dňom prihlásenia v ohlasovni, v tom prípade treba ohlasovňu navštíviť.
Ak chcete, aby dieťa malo trvalý pobyt na inom mieste ako matka, tak ho treba prihlásiť na trvalý pobyt v tzv. Ohlasovni pobytu. Tá sa nachádza na obecnom/miestnom úrade.

Na prihlásenie dieťaťa na trvalý pobyt potrebujete:

 1. Rodný list dieťaťa.
 2. Občiansky preukaz zákonného zástupcu, ktorý dieťa na pobyt prihlasuje.
 3. Originál – list vlastníctva k nehnuteľnosti nie starší ako 3 mesiace.
 4. Potvrdenie o tom, že ostatní vlastníci nehnuteľnosti súhlasia s tým, aby malo dieťa v danej nehnuteľnosti trvalý pobyt. Toto potvrdenie netreba predkladať, ak sa na trvalý pobyt v nehnuteľnosti prihlasuje nezaopatrené dieťa vlastníka alebo spoluvlastníka danej nehnuteľnosti.

5. Oznámenie správcovi bytového domu

Ak bývate v bytovom dome, tak by ste príchod ďalšieho obyvateľa bytu mali nahlásiť správcovi kvôli počte osôb v domácnosti a platbám do spoločného fondu. Určite to máte i v zmluve o výkone správy bytového domu, ktorú ste podpísali. Obvykle sa však na túto povinnosť zabúda a nová osoba sa dopĺňa napríklad pri odpočte vody, keď sa zisťuje počet osôb v domácnosti a vystavuje sa prípadne nový zálohový list na platby nájomného.

6. Oznámenie rodného čísla Sociálnej poisťovni

Na túto povinnosť rodičia často zabúdali a boli nemilo prekvapení, ak im po určitom čase na účet nenabehlo pravidelné mesačné materské zo Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa preto v tejto záležitosti spustila aj informačnú kampaň (www.socpoist.sk). Povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni rodné číslo dieťaťa a priložiť fotokópiu rodného listu majú iba tie mamičky, ktoré poberajú materské. Ostatné mamičky nie. Bohužiaľ, približne 5 percent mamičiek na túto povinnosť zabúda. Sociálna poisťovňa môže pri neoznámení rodného čísla pristúpiť k pozastaveniu vyplácania materského. Po oznámení rodného čísla dieťaťa sa vypláta materského obnoví.

Sociálnej poisťovni môžete rodné číslo oznámiť:

 • osobne na pobočke (podľa sídla zamestnávateľa, v prípade dobrovoľne poistenej osoby alebo SZČO podľa trvalého bydliska),
 • zaslaním poštou alebo
 • aj e-mailom.

Treba priložiť i fotokópiu alebo sken rodného listu dieťatka. Túto povinnosť si nezabudnite splniť čo najskôr po narodení dieťatka. Ako uvádza na svojej webovej stránke Sociálna poisťovňa, najneskôr do troch mesiacov od začatia poberania materského.

7. Oznámenie narodenia dieťaťa zamestnávateľovi

Ak je mamička zamestnaná, odporúčame informovať o narodení dieťaťa i zamestnávateľa a priložiť fotokópiu rodného listu kvôli založeniu do osobného spisu zamestnávateľa. Súčasne sa nezabudnite informovať, či zamestnávateľ nevypláca príspevok pri narodení dieťaťa, či už podľa interných predpisov alebo kolektívnej zmluvy. Ak áno, opýtajte sa na podrobnosti. Obvykle treba vypísať žiadosť o príspevok a priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

8. Príspevok pri narodení dieťaťa od obce

Niektoré obce majú milý zvyk vítať svojich nových obyvateľov i peňažným príspevkom pre rodičov dieťatka. Informujte sa na obecnom alebo miestnom úrade, či vaša obec takýto príspevok poskytuje. Obvykle treba vyplniť osobitnú žiadosť, priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz. Niektoré obce zároveň organizujú milé spoločenské stretnutia s novými obyvateľmi.

Nezabudnite si podať žiadosti AJ o vyplatenie týchto peňažných dávok od štátu

 • Príspevok pri narodení dieťaťa („kočíkovné“)

„Kočíkovné“ je zaužívaný výraz pre finančný príspevok od štátu, ktorý dostávajú rodičia dieťatka po jeho narodení. Štát ho poskytuje jednorazovo.
Tlačivo žiadosti o tento príspevok dostanete na matričnom úrade pri prevzatí rodného listu dieťaťa. Potrebujete potvrdenie pediatra o tom, že sa dieťa dožilo/nedožilo 28 dní a že ste s pediatrom uzatvorili dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Súčasne potrebujete potvrdenie od gynekológa, že ste navštevovali pravidelné tehotenské poradne od 4. mesiaca tehotenstva.
Tlačivo žiadosti sa odovzdáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa bydliska žiadateľa o príspevok.

O tento príspevok žiada:

 • prednostne matka dieťaťa,
 • otec dieťaťa IBA vtedy, ak:
 1. matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo
 2. dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na základe rozhodnutia súdu.

Súčasne matka alebo otec za uvedených podmienok musí mať trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky. Bydlisko je miesto, kde má oprávnená osoba (matka alebo ako je uvedené za určitých podmienok i otec) a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky. O tom, kde má rodič, ktorý si nárokuje na „kočíkovné“, bydlisko sa vypĺňa osobitné Vyhlásenie, ktoré je súčasťou tlačiva – žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa. V tomto Vyhlásení sa uvádza napríklad, kde žiadateľ vykonáva zárobkovú činnosť, meno a adresa zamestnávateľa, či uhrádza povinné zdravotné poistenie na území SR, meno ošetrujúceho lekára atď.

Aká je suma príspevku pri narodení dieťaťa? Ide o pomerne vysokú sumu (829,86 eura pri prvom až treťom dieťati a 151,37 eura pri štvrtom a ďalšom dieťati alebo ak sa dieťatko nedožilo 28 dní).

Tip: Nárok na tento príspevok zaniká, keď má dieťa 6 mesiacov. Nezabudnite!

 • Prídavok na dieťa („detské“)

Táto štátna dávka sa vypláca na mesačnej báze. Požiadať o prídavok na dieťa môžete v podstate okamžite po narodení dieťaťa. K žiadosti sa však prikladá fotokópia rodného listu dieťatka, preto musíte počkať na jeho vystavenie na matrike.
Žiadosť o prídavok na dieťa si môžete stiahnuť z webovej stránky www.upsvar.sk alebo prevziať osobne na úrade práce. Žiadateľom o prídavok na dieťa môže byť jeden z rodičov podľa dohody alebo ten, komu bolo dieťa zverené do starostlivosti súdom.
Výška prídavku na dieťa je 23,10 eura mesačne na jedno dieťa. Vypláca sa vždy mesačne pozadu. Nárok na prídavok za konkrétny mesiac vždy zanikne po 6 mesiacoch.

Tip: K prídavku na dieťa existuje i príplatok v sume 11,03 eura mesačne. Informujte sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR), či spĺňate podmienky na jeho vyplácanie.

 • Rodičovský príspevok

Ak nemáte nárok na materské, môžete si po narodení dieťatka požiadať o rodičovský príspevok.
Tlačivo žiadosti o rodičovský príspevok si môžete stiahnuť na webovej stránke www.upsvar.sk alebo prevziať osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Prílohou žiadosti je originál rodného listu dieťaťa (potrebujú fotokópiu a s originálom si porovnajú) a občiansky preukaz žiadateľa. Zároveň potrebujete i potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o tom, že nemáte nárok na materské. Sociálna poisťovňa ho vydá i na počkanie alebo si oň môžete požiadať i telefonicky a príde vám do schránky. Ďalšie prílohy k žiadosti o rodičovský príspevok nájdete vymenované v tlačive žiadosti.
Rodičovský príspevok sa vypláca od 1. mája 2017 na jedno dieťa v sume 213,20 eura mesačne. V prípade dvojčiat je to suma 266,50 eura. Rodičovský príspevok sa vypláca na mesačnej báze.

JUDr. Mária Dvončová

časopis Dieťa
rubrika Rodina a právo
Foto Shutterstock.com

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.
K predplatnému Dieťaťa získavate ako darček aj špeciál Dojčiatko & batoľa (ktorý si môžete objednať aj samostatne prostredníctvom distributéra tu ).

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok