Ochrana osobných údajov | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť PRO LIBERTATE Publishing, s. r. o., sídlom Lietavská 5, 851 06 Bratislava, IČO: 51457580, telefón: +421/905 963 147, e-mail: redakcia@dieta.sk, internetová stránka: www.dieta.sk ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) považuje vaše súkromie za dôležité. Preto vytvorila zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania vašich osobných údajov.

Zoznam osobných údajov a rozsah spracovania

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli pri registrácii alebo pri nákupe tovaru alebo pri reklamácii tovaru formou objednávky alebo telefonicky alebo písomne, a to: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, telefónne číslo, e-mail a číslo účtu a bankové spojenie. V súvislosti s elektronickým prístupom k internetovej stránke sú spracúvané aj IP adresa, súbory cookies, štatistiky týkajúce sa návštevnosti stránky a správania sa návštevníkov, prípadne divace identifikátor vášho zariadenia. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v písomnej a elektronickej forme.

Prevádzkovateľ nespracúva žiadne citlivé osobné údaje resp. osobné údaje zvláštnej kategórie. Prevádzkovateľ vás môže za určitých okolností (pri overovaní vašej identity v prípade povinnosti zaslať vám osobné údaje, ktoré o vás spracúvame) požiadať o preukaz totožnosti.

Deti mladšie ako 16 rokov si nesmú vytvárať vlastné kontá.

Súbory cookie a ďalšie technológie

Webové stránky, e-mailové správy a reklamy Prevádzkovateľa môžu používať súbory „cookies“ a ďalšie technológie Tieto pomáhajú Prevádzkovateľovi lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti webovej stránky ľudia navštívili. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookies a ďalších technológií  ako aj s adresou IP (internet protocol) zaobchádzame ako s osobnými údajmi.

Ak chcete zakázať súbory cookie pre vami používaný webový prehliadač, prejdite do Nastavení webového prehliadača, kde môžete potom meniť svoje nastavenia a blokovať súbory cookie. V prípade zakázania súborov cookie môžu byť niektoré funkcie webovej stránky Prevádzkovateľa nedostupné.

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované za účelom splnenia zmluvných povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy a z vašej účasti v databáze odberateľov newsletter Prevádzkovateľa.

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru

Pri vašej registrácii pri nákupe tovaru a služieb cez webovú stránku www.dieta.sk je nevyhnutne potrebné, aby ste nám poskytli k dispozícii  vaše meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania tovaru, telefónne číslo, e-mail za účelom  plnenia zmluvných povinností, najmä dodania tovaru, riadneho vybavenia reklamácie tovaru a odstránenia vady tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo vrátenia tovaru je nevyhnutne potrebné spracúvať aj číslo vášho účtu a bankové spojenie, za účelom vrátenia peňazí.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie zmluvy týkajúcej sa predaja tovaru, a to v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu týkajúceho sa predaja tovaru a bez ich poskytnutia nie je možné vám predať a dodať tovar.

Spracovanie osobných údajov pre newsletter – všeobecná reklama

Ak Prevádzkovateľ s vami uzatvoril kúpnu zmluvu, je Prevádzkovateľ oprávnený v medziach legitímneho očakávania a neobťažujúcim spôsobom zasielať vám ďalšie informácie a relevantné obchodné ponuky vo všeobecnej podobe, ktoré nemajú charakter personalizovanej reklamy, a to na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, spočívajúceho v záujme ponúknuť vám naše tovary a služby .

Ak Prevádzkovateľ s vami neuzatvoril kúpnu zmluvu, na zasielanie newsletter – všeobecnej reklamy (aktuálnych ponúk, informácií o prebiehajúcich akciách a zľavách tovaru, služieb a poďakovaní) je potrebný váš súhlas s prijímaním newsletter  – všeobecnej reklamy. V prípade udelenia súhlasu Prevádzkovateľ pri zasielaní takejto reklamy elektronicky e-mailom využíva vaše meno a priezvisko a e-mail. Účelom spracovania údajov je zasielanie newsletter – všeobecnej reklamy (aktuálnych ponúk, informácií o prebiehajúcich akciách a zľavách tovaru, služieb a poďakovaní, ktoré nemajú charakter personalizovanej reklamy)  v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na prijímanie newsletter – všeobecnej reklamy a bez ich poskytnutia uvedené informácie a zľavy nedostanete.

Plnenie právnych povinností

Prevádzkovateľ bude spracúvať vaše osobné údaje aj v súvislosti s plnením právnych povinností, ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EU.

Ochrana práv a právnych nárokov

Prevádzkovateľ bude spracúvať vaše osobné údaje aj v prípade, pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo iných osôb (podľa Nariadenia).

Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ používa na poskytovanie služieb a spracúvanie vašich osobných údajov sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú vaše osobné údaje výlučne podľa pokynov Prevádzkovateľa a sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov. Pri výbere sprostredkovateľov Prevádzkovateľ dbá na to, aby poskytovali dostatočné záruky na to, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a aby sa zabezpečila ochrana vašich práv.

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje v zložení meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania, mailová adresa a telefónne číslo spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje v zložení meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania, mailová adresa a telefónne číslo spoločnosti poskytujúcej účtovné služby, daňové služby a právne služby.

Prevádzkovateľ môže sprístupniť vaše osobné údaje subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.).

Spoločnosti, ktorým sú poskytované vaše osobné údaje, sú povinné ochraňovať vaše údaje.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a tri roky po jeho ukončení. Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na základe oprávneného záujmu, budú uchovávané po dobu troch (3) rokov, počnúc dňom uzatvorenia zmluvy.

Vaše osobné údaje týkajúce sa vašej účasti v databáze odberateľov newsletter  – nepersonalizovanej/ všeobecnej reklamy Prevádzkovateľ uchováva po dobu troch (3) rokov, počnúc dňom udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ vykoná výmaz vašich osobných údajov z databázy v rozsahu, v ktorom ich už nepotrebuje uchovávať, v lehote najneskôr do 30 dní. Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne. Súhlas je možné odvolať aj prostredníctvom vášho profilu na internetovej stránke www.dieta.sk  (t. j. spôsobom, ako bol pôvodne udelený) alebo tiež písomným oznámením zaslaným na poštovú adresu PRO LIBERTATE Publishing, s.r.o., sídlom Lietavská 5, 851 06 Bratislava 5 alebo na e-mailovú adresu redakcia@dieta.sk. Odo dňa, keď je odvolanie súhlasu oznámené Prevádzkovateľovi, môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t. j. za účelom plnenia právnych povinností na úseku účtovníctva, daní a archívnictva, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú opísané vyššie.

Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov

Máte právo, aby vám Prevádzkovateľ preukázal svoju totožnosť, prípadne poskytol ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje.

Na základe písomnej žiadosti máte právo od Prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov v informačnom systéme,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala vaše osobné údaje na spracúvanie,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. d) opravu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) likvidáciu vašich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
 6. f) likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Vaše ďalšie práva:

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje alebo nie. Ak sú predmetom spracúvania, máte právo na poskytnutie nasledujúcich informácií:

 1. a) za akým účelom vaše údaje spracúvame,
 2. b) v akom rozsahu vaše údaje spracúvame,
 3. c) komu budú vaše osobné údaje sprístupnené,
 4. d) predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 5. e) existenciu práva požadovať opravu vašich osobných alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 6. f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 7. g) ak sme osobné údaje nezískali od vás, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
 8. h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre vás.

Právo na opravu osobných údajov: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil vaše nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. a) vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo
 2. b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie alebo
 3. c) budete namietať voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
 4. d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo slovenského práva,
 6. f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti overiť správnosť osobných údajov,
 2. b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. c) spoločnosť nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. d) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať spracovanie osobných údajov: máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ vaše osobné údaje na účel priameho marketingu ďalej nebude spracúvať.

Právo na prenosnosť osobných údajov: máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť vám informácie v súlade so zákonom a nariadením, ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Prevádzkovateľ vám informácie poskytne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiadate, Prevádzkovateľ vám informácie môže poskytnúť aj ústne, ak preukážete svoju totožnosť iným spôsobom.

V prípade, ak sa registrujúci či kupujúci zaregistroval a vytvoril si svoje užívateľské meno a heslo, je povinný tieto uchovávať v bezpečí a neposkytovať ich tretej osobe. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím údajov, poskytnutím ich tretej osobe alebo nezabezpečením ich ochrany z vašej strany.

Kontakt na zaslanie odpovede

V prípade, že Prevádzkovateľovi zašlete kontakt e-mailom na adresu redakcia@dieta.sk alebo poštou na adresu PRO LIBERTATE Publishing, s. r. o., Lietavská 5, 851 06 Bratislava 5, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko, vaše telefónne číslo, adresu) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ berie bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Pri uchovávaní vašich osobných údajov Prevádzkovateľ používa počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. Prevádzkovateľ má spracované interné smernice na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia.

Správnosť, úplnosť a aktuálnosť svojich kontaktných údajov nám môžete pomôcť zaistiť aj tak, že sa prihlásite do svojho konta na www.dieta.sk . V prípade ostatných osobných údajov, ktoré uchovávame, vám poskytneme prístup a kópiu na akýkoľvek účel a môžete tiež požiadať o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo o ich odstránenie, ak sa podľa zákona alebo na základe legitímnych obchodných účelov od Prevádzkovateľa nevyžaduje ich uchovávanie. Môžeme odmietnuť spracovanie požiadaviek, ktoré sú neodôvodnené/opakujúce sa, ohrozujú ochranu osobných údajov iných osôb, sú ťažko uskutočniteľné alebo ku ktorým sa už nevyžaduje prístup na základe miestnych zákonov.

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov budeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov oboznamovať aj zamestnancov Prevádzkovateľa a dôrazne presadzujeme opatrenia na ochranu osobných údajov na všetkých úrovniach celej našej spoločnosti.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak máte otázky alebo pripomienky k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Prevádzkovateľa alebo ich spracovaniu, môžete nás kontaktovať na e-maily: redakcia@dieta.sk alebo telefonicky na čísle +421/905 963 147.

Keď dostaneme otázku, ktorá sa týka ochrany osobných údajov, pokúsime sa vašu konkrétnu sťažnosť alebo otázku vyriešiť. Ak pôjde o záležitosť podstatnejšieho charakteru, je možné, že vás požiadame o doplňujúce informácie. V prípade, že vás naša odpoveď neuspokojí, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Prevádzkovateľ môže svoje zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať. Pri zásadnej zmene týchto zásad vás o tom informujeme zverejnením oznámenia na našej webovej stránke spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov.

Prečítal som si tieto zásady o ochrane údajov s detailnými informáciami, porozumel som im a súhlasím s nimi.