Náš je integrovaný | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Náš je integrovaný

Náš je integrovaný

Mať doma dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je v mnohých ohľadoch náročné. Vyžaduje si zvláštnu starostlivosť, omnoho viac pozornosti, trpezlivosti a rodičia sú vystavení veľkej záťaži. Deti s nerovnomerným a/alebo oneskoreným vývinom často nereagujú na bežné výchovné intervencie a dať ich do medzí, sa mení na životnú výzvu.

Tu sa však problémy nekončia. Tie skutočné začínajú až v kontakte s okolím, ktoré nerozumie, nevie a často ani nechce vedieť. Susedia, okoloidúci, známi, ale i rodina si trúfajú na diagnostické uzávery bez akýchkoľvek znalostí. Prežiť však povinnú školskú dochádzku a neskončiť na psychiatrii, to je určené len pre silné povahy.

Kto je dieťa so ŠVVP?
Vaše dieťa sa radí medzi deti so ŠVVP, ak má niektoré z nasledovných problémov: mentálne, sluchové, zrakové, telesné postihnutie, trpí dlhodobým telesným ochorením, má narušenú komunikačnú schopnosť, vývinové poruchy učenia, pozornosti alebo správania, je hluchoslepé, diagnostikovali mu autizmus alebo inú závažnú vývinovú poruchu, prípadne trpí viacnásobným postihnutím. Deti so ŠVVP sú aj tie s nadaním alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. O tom, či vaše dieťa má ŠVVP rozhoduje poradenské zariadenie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – CPPPaP alebo centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie CŠPPP).

Poradenské zariadenie vykoná potrebnú diagnostiku, napíše správu pre školu, kde zhodnotí a konkretizuje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ak také sú). V časti odporúčania navrhne ďalšie kroky, ako postupovať vo vzdelávaní. Dieťa sa ďalej vzdeláva v špeciálnych školách, špeciálnych triedach bežných škôl (podľa druhu znevýhodnenia) alebo v klasických triedach najčastejšie formou integrácie.

Ak zdravotné znevýhodnenie integrovanému žiakovi alebo žiakovi špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával tak ako ostatné deti, vzdeláva sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

A ono to nefunguje…
Celé to znie dobre, až kým to nezačneme zažívať v praxi. Mám skúsenosť najmä s deťmi so sluchovým postihnutím, ktoré sa v našej škole posledné roky vzdelávajú spolu s deťmi s vývinovými poruchami učenia. Pričom u detí so ŠVVP často neostaneme pri jednej diagnóze, ale trápi ich viacero problémov zároveň. Tak sa stalo, že mám skúsenosti aj s deťmi s poruchami pozornosti, správania či s deťmi trpiacimi dlhodobým telesným ochorením. Moja skúsenosť je limitovaná mojou praxou, preto čítajte nasledovné riadky ako môj subjektívny názor a pohľad na vec.

Aká je teda moja skúsenosť? Zdá sa mi, že deti so zjavným postihnutím, ako je zrakové, sluchové či telesné, školský systém dokáže akceptovať. Problémy sa môžu vyskytnúť, ale nepripadá mi to také horúce. Kde náš školský systém zlyháva vo veľkej miere, je práca s deťmi s poruchami učenia, pozornosti a správania. Na bežnom poriadku je neznalosť a nepripravenosť pedagógov a vychovávateľov. Nezabezpečenie pracovných podmienok a podpory zo strany vedenia školy, zriaďovateľa a samotného ministerstva.

Čo najčastejšie zlyháva je vôbec akceptovanie toho, že dieťa má problémy a mnoho z nich je mimo jeho vôľovú kontrolu. Azda je to tým, že poruchu pozornosti nevidíme. Nie je ani to vozíček, ani slepecká palička, čo by bili do očí. To, čo vidíme, je nedisciplinované, roztržité, impulzívne, neporiadne, nedôsledné, podráždené, konfliktné až agresívne dieťa. Nevidíme však vnútorné procesy na úrovni neurofyziologickej a neuropsychologickej, ktoré zapríčiňujú takýto výsledok.

Čiastočnú pravdu majú aj tí, ktorí hovoria, že to je výchovou. Áno, takýto výsledok sa dá dosiahnuť aj nesprávnymi výchovnými postupmi. Často táto úvaha zvedie „diagnostikov“ od katedry, ktorí presne vedia, čo je vo veci. Za seba môžem povedať, že čím dlhšie v tejto oblasti pracujem, tým som opatrnejšia na závery. To, že sa rodičia rozvádzajú, matka je labilná, ešte neznamená, že zapríčinili problémy svojho dieťaťa. Neviem povedať, v akom pomere fungovanie centrálnej nervovej sústavy a nevhodná výchova viedli k takémuto výsledku. A ono to môže byť pokojne aj naopak. Vyčerpávajúca starostlivosť o dieťa so ŠVVP, ktorá sa často ťahá už od počatia, kladie zvýšené nároky na partnerov. Ich vzťah proste túto záťaž nemusí uniesť. Psycho matka bola psycho už pred narodením dieťaťa, alebo jednoducho tie tlaky spôsobili, že milá a spoločenská slečna sa postupne zmenila na vyčerpanú a neurotickú pani? Preto apelujem na zamestnancov školských inštitúcií a rodičov zdravých detí, ak neviete pomôcť, neublížte. Veľakrát vôbec nemáme tušenia, čím si tie deti a ich rodičia prešli, čo všetko už skúsili a ako veľmi sa snažia.

Lege artis
Opakovane sa stretávam s názormi učiteľov, že oni čítať vyšetrenia nejakých psychológov nebudú a nemusia. Všetky poruchy sú sprostosti a novodobé výmysly. Deti kedysi poruchy nemali a dobre bolo. Deti sú a vždy boli iba tie šikovné a hlúpe, resp. vychované a nevychované. Prosím vás, aké tam poruchy! Keby sa viac snažili… To je také najčastejšie zaklínadlo.

Poradňa si spraví svoju prácu, výsledky dostane škola, ale nie vždy to zafunguje, ako má. Česť a nehynúca chvála školám, kde to funguje tak, ako má. Nie je vzácnosť, že proces niekde zlyhá. Je na rodičovi, aby si ustriehol, ako sa podarilo pretaviť výsledky vyšetrení do vyučovacieho procesu. Viem, že nemáte čas a kapacitu orientovať sa vo vyhláškach a zákonoch. Preto vám ponúkam pár oporných bodov.

Podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch § 5 odsek 2 je pedagogický a odborný zamestnanec povinný rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka s ohľadom na jeho možnosti. Podľa písmena j) aj vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami.

Argumenty školy sú často v rovine, že poradňa len odporúča a škola sa tým nemusí riadiť. Omyl! Škola sa viaže zákonom, ktorý je nad všetky poradne a odporúčania. Povinnosťou školy je zabezpečiť vzdelávanie dieťaťa v súlade s jeho zdravotným stavom. Poradne len upravujú, ako sa k tomu dopracovať a dať definitívne odobrenie, ktoré dieťa má také potreby.

Riaditeľ školy, kde dieťa patrí podľa bydliska, musí prijať a vzdelávať dieťa so ŠVVP. Nemôže ho odmietnuť a zároveň musí zabezpečiť podmienky na jeho vzdelávanie. Môže však navrhnúť iný spôsob vzdelávania, ktorý je pre dieťa vhodnejší.

Zákon myslí aj na rodiča
Ak nastane situácia, keď riaditeľ nevie, nemôže zabezpečiť vhodné podmienky pre vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP, resp. vzdelávanie formou integrácie nie je na prospech žiakovi alebo jeho spolužiakov, môže navrhnúť inú formu vzdelávania, a to napríklad špeciálnu školu, resp. špeciálnu triedu na inej škole. Môže sa stať, že rodič túto zmenu neodsúhlasí. No musíme pamätať, že aj rodič je viazaný zákonom. Konkrétne je to zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorý hovorí, že rodič je povinný chrániť záujmy dieťaťa tak, aby mu zabezpečil všestranný rozvoj. Pre nerešpektovanie odporúčaní na voľbu formy vzdelávania sa môžu rodičia dostať do rozporu s týmto zákonom. Vo vyhrotených situáciách, keď ani jedna strana nechce ustúpiť, o ďalšom vzdelávaní dieťaťa rozhodne súd (§ 29 ods. 10 školského zákona).

Ak dieťa nie je v stave postupovať tak ako ostatné deti, vypracuje sa preň individuálny vzdelávací plán, ktorý upravuje: výchovno-vzdelávací proces, konkrétne úpravu prostredia triedy, učebných postupov čiže využívaných metód, obsahu čiže učebných osnov a plánov a množstva jednotlivých úloh, cvičení. Malo by sa v ňom nachádzať aj špecifikovanie špeciálnych kompenzačných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok, personálne zabezpečenie (asistent, špeciálny pedagóg, logopéd atď.) a tiež postup pri hodnotení žiaka. Tento individuálny plán je prístupný aj rodičovi, ktorý má právo oboznámiť sa s jeho obsahom.

Ak chcete detailnejšie poznať záväzné nariadenia, ktorými sa riadia školy, vyhľadajte si dokument štátnej školskej inšpekcie Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach. Je voľne dostupný na stránke ministerstva školstva.

Spolu dokážeme všetko
Možno ako rodič neviete, že od septembra 2015 nie je počet integrovaných žiakov v triede obmedzený. Kedysi to boli maximálne traja žiaci a na každého integrovaného žiaka sa znížil celkový počet žiakov v triede. Toto už neplatí a môže sa stať, že v triede je aj osem integrovaných žiakov pri celkovom plnom počte detí, čo je pre prvý ročník 22, druhý až štvrtý ročník 25 a pre druhý stupeň 29 žiakov. Popritom škola nemá povinnosť vytvoriť miesto pre špeciálneho pedagóga alebo školského psychológa a dostať asistenta tiež nie je ľahká záležitosť.

Nikto nemusí byť odborník, aby pochopil, že za týchto podmienok je individuálny prístup na základe vytvoreného individuálneho plánu číročistou ilúziou. Podľa mňa ani celkové zníženie počtu žiakov na triedu neumožňuje, pri našom typickom frontálnom vyučovaní, individualizovať vzdelávanie. Len tak na dotvorenie obrazu mi nedávno jedna učiteľka opísala svoju situáciu. Má v triede 14 žiakov a z toho 8 integrovaných: 1 s ľahkou mentálnou retardáciou, 1 so stredne ťažkou mentálnou retardáciou, 1 je nedoslýchavý, 1 s tzv. praktickou hluchotou, 1 s narušenou komunikačnou schopnosťou a 3 s ADHD (porucha pozornosti). Či by ste boli rodič integrovaného dieťaťa, alebo niektorého z tých zvyšných 6 detí, je jasné, že 45-minútovej hodine bude chýbať dynamika a užitočnosť pre väčšinu zúčastnených.

Toto nebude nejaký výnimočný prípad. Obávam sa, že je to celkom bežná situácia. Nie je priaznivá pre tzv. intaktné deti, deti so ŠVVP, ani pre učiteľov. Frustrovaní bývajú všetci zúčastnení. Situácia je podľa mňa absurdná a najviac to schytajú deti so ŠVVP, ktoré sú v tomto súkolesí najzraniteľnejšie a neraz sa stávajú hromozvodom frustrácie ostatných.

Školstvo smeruje k ešte väčšej inklúzii, kde sa plánuje integrovať všetky deti s ľahkou mentálnou retardáciou do bežných škôl. Tiež predpokladám, že detí so ŠVVP bude stále viac, lebo… Neponúkam výpočet všetkých rizikových faktorov, ale ponúkam niekoľko. Zdravotný stav obyvateľov vplyvom znečistenia životného prostredia, zlého životného štýlu (a iných faktorov), zvyšujúci sa vek rodičov prináša do hry slabú fyzickú kondíciu, čo sa často podpíše pod nechcené genetické mutácie, nepriaznivý priebeh tehotenstva, komplikácie počas pôrodu. Nezanedbateľný je, paradoxne, pokrok medicíny, keď sa zachránia rizikové tehotenstvá a patologickí novorodenci, ktorí by v minulosti nemali šancu. Za rizikový faktor sa považuje aj umelé oplodnenie. Nemalý vplyv majú rôzne civilizačné vynálezy, ktoré obmedzujú prirodzený pohyb dieťaťa v ranom a predškolskom veku. Všetky tieto udalosti môžu negatívne ovplyvniť vývin a dozrievanie centrálneho nervového systému, čo neskôr vyústi do spomínaného zdravotného znevýhodnenia.

Z môjho pohľadu je na neuverenie, že nedávne úpravy ohľadom pravidiel integrácie a zvyšujúce sa množstvo detí so ŠVVP nezalarmovali pracovníkov školstva. Zo svojej skúsenosti viem, že zatiaľ sa vyčerpávame bojmi medzi zúčastnenými skupinami, deti, rodičia, učitelia, poradenskí pracovníci, školskí špeciálni pedagógovia a psychológovia. Všetci hľadáme vinníka, kto môže za kumulujúce sa problémy. Všetci by chceli, aby tí druhí urobili viac. Rodičia si zanadávajú na sociálnych sieťach, učitelia v zborovniach a všetci čakáme. Sme unavení, aby sme iniciovali zmenu, sme bez motivácie, bez časovej kapacity, čakáme na vodcu zmeny, zatiaľ čo naše deti nadobúdajú odpor k učeniu. To je veľká škoda.

Ak máte chuť, pridajte svoje podnety napríklad na stránku zlepsujemeskolstvo.sk. Podporte novú reformu školstva svojimi pripomienkami, pridajte sa k štrajku učiteľov, napíšte mail ministrovi školstva či ktorejkoľvek iniciatíve, ktorá sa snaží o zmenu v školstve (napr. Nové školstvo, Psychológ do každej školy, Sloboda učenia) alebo sa združujte s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ako je napríklad skupina Rodičia za lepšie školstvo na Facebooku. A verte tomu, že keď príde požiadavka na zmenu, ja neviem, od 50 000 ľudí, tak vyjednáme, čo budeme chcieť.

Mgr. Viera Lutherová
Balans – poradňa zdravého vývinu

časopis Dieťa, seriál Hovorme o školstve
Foto Shutterstock.com

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji. K predplatnému Dieťaťa získavate ako darček aj špeciály Dojčiatko & batoľa (ktoré si môžete objednať aj samostatne prostredníctvom distributéra tu ).

 

O autorovi

Podobné články

1 komentár

Zanechať komentár

Only registered users can comment.