Rodičia vyzývajú na podporu petície proti rozporuplnému návrhu zákona týkajúceho sa detí v materských školách | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Rodičia vyzývajú na podporu petície proti rozporuplnému návrhu zákona týkajúceho sa detí v materských školách

Rodičia vyzývajú na podporu petície proti rozporuplnému návrhu zákona týkajúceho sa detí v materských školách

(Tlačová správa, 7. 9. 2019) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (1), podľa ktorého smú byť do predškolských zariadení prijaté len zaočkované deti, vyvolal vlnu odporu občanov i niektorých organizácií. Petíciou chcú vládu SR, poslancov NR SR aj Ministerstvo zdravotníctva SR upozorniť na jeho rozporuplnosť a nedôkladnosť. Návrh bol predložený bez dostatočných podkladov, fakty totiž jasne hovoria proti. Navyše je v rozpore s ústavou, medzinárodnou dohodou a zákonmi SR, čím je právne napadnuteľný. Petičný výbor pozostávajúci z rodičov vyzýva verejnosť, aby svojím podpisom petíciu podporila, a pomohla tak upozorniť poslancov ešte pred schválením zákona, že ide o diskriminačné a nefunkčné opatrenie zo strany štátu. Na vypočutie tohto hlasu verejnosti je však potrebných 10 000 podpisov…

Ministerstvo zdravotníctva SR v návrhu zákona odopiera neočkovaným deťom vstup do materských škôl, čím chce zabrániť možnému šíreniu nákazy. Konkrétne údaje však môžu dosvedčiť, že neočkované deti sa, naopak, vôbec nemusia podieľať na epidémiách. Z vyjadrenia ÚVZ SR sa dozvedáme, že v rámci epidémie osýpok, ktorá prepukla v okrese Michalovce v roku 2018,  z celkom zaznamenaných 438 prípadov sa nevyskytlo ani jediné dieťa neočkované pre odmietnutie. Ak túto skupinu detí teraz MZ SR označuje za takú rizikovú, je to nepravdivé a zavádzajúce. Nezverejnili sa žiadne podklady či analýzy, ktoré slúžili ako podklad pre takúto úpravu zákona, rovnako neboli poskytnuté ani na písomnú žiadosť viacerých rodičov. Otázka, kedy boli predškolské zariadenia a neočkované deti v nich ohniskom významnejšej nákazy, tak zostáva nezodpovedaná.

Formuláciu z predkladacej správy: „Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu…“ považujú rodičia za nedostatočnú na zavedenie takéhoto závažného opatrenia zo zákona. Vyznieva to tak, že prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti môžu byť iba neočkované deti. Podľa zverejneného Imunologického prehľadu v SR 2018 (2) sa však zistilo, že očkovaných detí bez dostatočnej hladiny protilátok, a teda potenciálnych prenášačov, je podstatne viac než detí neočkovaných z rozhodnutia rodičov. Napríklad pri mumpse malo v skupine päť- až deväťročných detí dostatočnú hladinu protilátok len 54,8 percenta očkovaných detí. Nikde nie je vysvetlené, prečo by neočkované dieťa malo byť hrozbou pre to zaočkované, ktoré sa považuje za chránené. V podstate ministerstvo počíta s neúčinnosťou očkovania, no obmedzuje iba časť neimúnnych detí. Navrhovanej zákonnej úprave chýba logika tiež v kombinácii s povinnou predškolskou dochádzkou, kde u 5-ročných detí v tej istej škôlke už odrazu nevadí, ak sú neočkované. Tie už, naopak, škôlku navštevovať môžu a v rámci nej sa dostanú do kontaktu aj s mladšími deťmi. Otázka znie, ako mieni ministerstvo chrániť deti, ak nie je možné v plnej miere zabezpečiť ani nimi navrhované opatrenie? To isté platí pre školy. Návrh sa zameriava výlučne na materské školy, a to napriek tomu, že  nákaza môže nastať na ktoromkoľvek verejnom priestranstve. Okrem toho v prostredí predškolského zariadenia sa deti stretávajú v triede aj s personálom a návštevníkmi zariadenia, avšak dospelých sa žiadne obmedzenie v zákone netýka. Pritom väčšina dospelých nebola očkovaná proti viacerým ochoreniam z dnešného očkovacieho kalendára (3). Predstavujú teda minimálne rovnaké riziko, za aké sa označujú neočkované deti.

Absolvovanie všetkých povinných očkovaní sa vyžaduje s odôvodnením, aby sa „zabránilo šíreniu nákazy“. Je to ďalšia neopodstatnená a neprepracovaná požiadavka, nakoľko viacero vakcín nedokáže zo svojej povahy zabrániť šíreniu ochorení (napr. proti záškrtu, čiernemu kašľu a detskej obrne). To znamená, že očkovaný človek ich prenáša rovnako ako neočkovaný. Tetanus je neprenosný a vakcína proti pneumokokom obsahuje len zopár z viacerých známych kmeňov. Takéto opatrenie je preto zbytočné a nie je možné ním dosiahnuť stanovený cieľ.

Epidémia osýpok zasiahla aj okres Trebišov, a to  napriek 99-percentnej zaočkovanosti detí. Rovnako to bolo aj pri epidémii z rokov 1997 a 1998, za ktorú vtedy neoznačovali neočkované deti ako údajných pôvodcov nákazy (4). Na týchto príkladoch možno vidieť, že toto opatrenie nemá potenciál dosiahnuť želaný efekt. Pri osýpkach v roku 2018 sa až 87 percent  ochorení vyskytlo u ľudí s nízkym hygienickým štandardom, preto petícia navrhuje zamerať sa na zlepšenie životnej úrovne týchto obyvateľov.

Novela trestá deti za rozhodnutia ich rodičov, ktorí tak činia v najlepšej viere a záujme svojho dieťaťa. Najviac sa tak tento zákon dotkne rodín, v ktorých sa už vyskytlo poškodenie očkovaním (buď pri prvých dávkach vakcín alebo u súrodencov). Rodičia tak stoja pred ťažkou voľbou: riskovať možné poškodenie dieťaťa alebo (bez možnosti umiestniť dieťa v MŠ) vystaviť svoju rodinu už aj tak neraz veľmi ťažkej sociálnej a ekonomickej situácii. Absolútne chýbajú návrhy, ako by mali rodičia postupovať, ak sú nútení zaočkovať doteraz neočkované dieťa. To je totiž z lekárskeho hľadiska nemožné urobiť naraz, nedá sa to dokonca ani v priebehu niekoľkých mesiacov. Rodičia nesúhlasia s tým, aby takéto rodiny štát trestal, a aby bol na ne vytváraný neprimeraný nátlak, ak zároveň neexistuje systém odškodnenia v prípade výskytu vážneho poškodenia zdravia v dôsledku očkovania (5).

Občania predkladajúci petíciu považujú návrh zákona za porušenie slobody myslenia a svedomia. Rovnako vidia rozpor s ústavným princípom rovnosti a rovnakého prístupu k vzdelaniu. Vynucovanie povinného očkovania porušuje Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, keď musí byť pacient dostatočne informovaný a so zásahom musí aj súhlasiť. V prípade detí štát zasahuje aj do rodičovských práv. Rodičia diskriminovaných detí tiež priamo prispievajú na vzdelávanie svojimi daňami. Navyše sa to negatívne dotkne predškolských zariadení, ktoré prídu o žiakov.

Signatári petície žiadajú kompetentné orgány o dôkladné a komplexné analýzy, na ich základe vypracovanie účinných opatrení na zabránenie šírenia infekčných ochorení, napríklad v oblasti hygieny, vyňatie časti o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení z návrhu zákona, používanie rovnakého prístupu k deťom, zohľadnenie detí s nežiaducimi účinkami po očkovaní a súčasne zlepšenie systému ich rozpoznávania a nahlasovania.

Elektronická petícia proti návrhu novely zákona č. 355/2007 o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení: https://www.peticie.com/peticia_proti_navrhu_novely_zakona__3552007_o_neprijimani_neokovanych_deti_do_predkolskych_zariadeni

Za petičný výbor Alexandra Pavlovská a Miroslava Movsisyan

Pre ďalšie informácie sa obráťte na Mgr. Alexandru Pavlovskú, 0918 518 301, alexandra.hrinova@gmail.com 

  1. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
  2. https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=37
  3. Ide o dnes už povinné hemofilové (typu B) a pneumokokové nákazy, žltačku typu B, ružienku či mumps.
  4. Táto tabuľka Svetovej zdravotníckej organizácie ukazuje percento zaočkovanosti (detí) v SR: https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/coverages?c=SVK&fbclid=IwAR3qv-nmBVpIlNNo1Z5GLe8RP0h69XVC_XVN62aHugIvrtvi7c57i3nt0S8 a táto zasa výskyt chorôb v daných rokoch: https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/incidences?c=SVK&fbclid=IwAR0PpzNj-FD00vlR88Q_N8BVbkDFnWj1XfcvSwLNYQa0LkhCWkyauNAe92c . Ich zlúčením možno zistiť, aké choroby sa v akej miere vyskytovali aj napriek maximálnemu percentu zaočkovania.
  5. Medzi nežiaduce účinky uvedené v príbalových letákoch vakcín z povinného očkovacieho kalendára pre SR patria napr. alergické reakcie, autoimunitné, srdcovo-cievne a neurologické ochorenia, Guillainov-Barrého syndróm, kolaps, strata vedomia, záchvaty, ochrnutie, neuropatia, Kawasakiho choroba, insomnia, kŕče,… zápal mozgu, meningitída, zápal miechy, periférnych nervov, zástava dýchania, príznaky podobné osýpkam a mumpsu… Špecifickou skupinou autoimunitných ochorení je tzv. ASIA syndróm (skupina autoimunitných ochorení zapríčinených adjuvanciami – prídavnými látkami vo vakcínach): syndróm vojny v (Perzskom) zálive, silikonóza, makrofágová myofascitída, syndróm chorej budovy, systémová skleróza, systémový lupus, reumatická artritída, roztrúsená skleróza, trombocytopenická purpura…) atď.

Foto 123rf.com

O autorovi

Podobné články

1 komentár

Zanechať komentár

Only registered users can comment.