Logopéd radí – Prečo do materskej školy? | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Logopéd radí – Prečo do materskej školy?

Logopéd radí – Prečo do materskej školy?

Hurá, naše dieťa má už tri roky! Nastupuje do materskej školy. Ďalší veľký medzník v jeho zatiaľ krátkom živote. Bude sa mu tam páčiť?

Nájde si kamarátov? Naučí sa kresliť? Bude nám doma rozprávať básničky a spievať pesničky? Naučí sa stavať komín z desiatich kociek jednou rukou? Požičia kamarátovi obľúbené autíčko?  Bude si vedieť vypýtať čaj? Zvládne to? Zvládneme to?

Tieto a veľa ďalších otázok prichádza na um väčšine rodičov. Až čas ukáže, aké budú odpovede. Všetko závisí od možnosti vedieť sa s ostatnými deťmi a učiteľkami správne dorozumieť.

Vzhľadom na veľký vekový rozptyl detí v materských školách (od troch do siedmich rokov) sú aj ich rečové výkony pomerne rozdielne. Vo vekovo zmiešaných triedach je práve toto veľká výhoda pre deti, ktoré ešte len získavajú prvotné skúsenosti v komunikácii. Môžu toho veľa  „odkukať“ od starších kamarátov. Všetko prebieha spontánne a nenásilne. Deti sa hrajú a pri hre spolu verbálne a neverbálne komunikujú. Potrebujú pomôcť so stavbou cesty z kociek? Hrajú sa na koberci a potrebujú upozorniť ďalších, aby im urobili priestor pre zoskok z lavičky? Chce sa hrať s Jožkom pri jednej kuchynke a musí sa ho spýtať, či s ním môže upiecť kuriatko? Chce podať žltú pastelku? Musí o ňu poprosiť.

Škôlka je pre deti obrovským prínosom do života. Dieťa sa učí sociálne zručnosti, vďaka ktorým bude schopné obstáť v detskom kolektíve, dorozumievať sa s ostatnými deťmi aj dospelými, obhájiť si svoje miesto, spolupracovať aj súperiť, uznávať autoritu.

Rozvoj reči aj logopedická prevencia

Vplyv ostatných detí v kolektíve je na rozvoj reči nesporný. Nemenej dôležitá je úloha učiteliek, ktoré sa v tomto ohľade venujú deťom cielene:

  • U trojročných detí sledujú skôr obsahovú stránku reči, rozširujú slovnú zásobu, sledujú stavbu vety, učia ich zvyšovať počet slov vo vete, podporujú správnu melódiu a tempo reči, dbajú na hygienu rečového prejavu. Deti kladením otázky „Prečo?“ neprejavujú iba zvedavosť, ale zároveň nadväzujú aj komunikačný kontakt.
  • U štvorročných detí pokračujú s rozširovaním slovnej zásoby a už sa sleduje aj ich artikulácia. Pomocou riekaniek a básničiek sa artikulácia spresňuje. Reči dieťaťa by mali rozumieť aj cudzí ľudia. Ak dieťa vynecháva hlásky K a G, ani nemäkčí, učiteľky v MŠ taktne upozorňujú rodičov, že treba vyhľadať klinického logopéda.

Ako by mala vyzerať reč päťročného predškoláka? Má dostatočnú slovnú zásobu, komunikačné kontakty nadväzuje bez problémov, bezchybne vyslovuje všetky hlásky a dokáže porozprávať jednoduchý príbeh. Mal by mať rozvinuté ďalšie schopnosti potrebné na  úspešný vstup do školy. Mal by mať vyhranenú lateralitu ruky, vedieť správne držať písacie náčinie a viesť zámerne stopu ceruzky. Mal by byť všestranne pripravený na vstup do prvej triedy. Dieťa by sa malo postarať samo o seba, o svoje veci a malo by vydržať bez rodičov. Ak niektorú hlásku nevie vyslovovať, návšteva logopedickej ambulancie by sa nemala odkladať.

Veľký prínos pre správny vývoj reči je aj čítanie rozprávok nahlas. Dieťa sa prostredníctvom nich učí jazyk, má predložený správny artikulačný vzor, podporuje sa uňho fantázia, rozširuje si svoju pasívnu slovnú zásobu, rozvíja pamäť a obrazotvornosť. Rozprávky obohacujú dieťa o vedomosti a vzorce morálneho správania, posilňujú jeho sebavedomie. A práve v materskej škole je každodenná príležitosť na čítanie rozprávok v priateľskej atmosfére  pred spaním.

Kladom materských škôl sú aj logopedické chvíľky, ktoré sú skôr logopedickou prevenciou. Prebiehajú skupinovo a deti tak majú vzor nielen v učiteľke, ale aj v spolužiakoch. Po precvičení motoriky rečových orgánov obvykle nasleduje súbor riekaniek, básničiek a pesničiek, ktoré prirodzene prispievajú k rozvoju reči. Tie spravidla sprevádza pohyb s rytmizáciou. Dôležitý je aj rozvoj fonematického sluchu.

Úlohou každej materskej školy je rozvíjať deti všestranne a rozvoj reči k tomu, samozrejme, patrí. Učiteľky sa snažia minimalizovať rečové chyby detí, pretože si uvedomujú dôležitosť správnej výslovnosti aj reči ako jedného z najdôležitejších komunikačných nástrojov.

Mgr. Eva Mikulková, PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D.
Soukromá klinika LOGO, s.r.o., Brno
Dieťa

Foto Shutterstock

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok