Petícia STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Petícia STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku

Petícia STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku

(Tlačová správa 4. júna 2020) V stredu, 3. júna 2020 zástupcovia petičného výboru odovzdali Petíciu: Stop budovaniu 5G sietí s vyše 14 000 podpismi. Kompetentné orgány žiadajú v záujme ochrany zdravia občanov prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF – EMP (rádiových frekvencií – elektromagnetických polí), kým nezávislé vedecké inštitúcie nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia spôsobené RF – EMP nie sú škodlivé pre občanov SR, a to najmä pre dojčatá, deti a tehotné ženy, rovnako ako pre životné prostredie.

Ďalej žiadajú uprednostňovať a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení a informovať občanov SR, najmä lekárov a učiteľov, o zdravotných rizikách spôsobených RF – EMP.

V petícii uvádzajú, že technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF – EMP) než všetky už existujúce technológie (2G, 3G, 4G…). RF – EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie.

Nedávne vedecké publikácie ukázali, že EMP ovplyvňuje živé organizmy už pri oveľa nižších úrovniach intenzít, než aké povoľujú súčasné limity.

Účinky 5G siete zahŕňajú zvýšené riziko: vzniku rakoviny, bunkový stres, zvýšené riziko voľných radikálov, genetické poškodenia, štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného systému, deficity učenia a pamäti a neurologické poruchy. (1)

Varovanie prichádza aj zo strany vedcov venujúcich sa súčasnému výskumu elektromagnetického žiarenia. Tí upozorňujú, že škodlivé účinky expozície RF-EMP sú už preukázané. Tu je časť z doleuvedenej výzvy vedcov k 5G: „Viac než 230 vedcov z viac ako 40 krajín už pred dvoma rokmi vyjadrilo „vážne obavy“ týkajúce sa všadeprítomnej a rastúcej expozície elektromagnetickému „šumu“, generovanému elektrickými a bezdrôtovými zariadeniami. Poukazujú na skutočnosť, že „mnohé nedávne vedecké publikácie ukázali, že EMF ovplyvňuje živé organizmy už pri oveľa nižších úrovniach intenzít, než aké má stanovené väčšina medzinárodných a národných smerníc.“ Účinky zahŕňajú zvýšené riziko vzniku rakoviny, bunkový stres, zvýšené množstvo škodlivých voľných radikálov, genetické poškodenia, štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného systému, deficity učenia a pamäti, neurologické poruchy a negatívne vplyvy na celkovú pohodu ľudí. Poškodenie sa však nevzťahuje len na ľudskú rasu, ale rastú dôkazy o škodlivých vplyvoch  aj na rastliny a zver.“ (2)

Za Slovensko podpísali vyššie uvedenú výzvu k 5G títo odborníci: Doc Ing. Igor Belyaev, DrSc., vedúci Laboratória rádiobiologie, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (ÚEO BMC SAV); Prof. MUDr. Ján Jakuš, Vedúci Ústavu lekárskej biofyziky; Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Mgr. Michal Teplán, PhD,  Ústav merania SAV a prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. , vedúci Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity .

Ohľadom účinkov sa odborníci odvolávajú na pracovnú skupinu Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), ktorej členom bol Doc. Belyaev a ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tá klasifikovala v roku 2011 rádiofrekvenčné elektromagnetické polia za „možný ľudský karcinogén“, teda do skupiny 2B. Táto klasifikácia, ktorá je založená na obmedzených dôkazoch o karcinogenite RF, zároveň úplne vylučuje akékoľvek interpretácie, že RF-EMP sú bezpečné a nekarcinogénne (skupina 4).

Nedávna štúdia Amerického Národného toxikologického programu  (NTP) ukázala, že dlhodobá expozícia potkanov ožarovaných EMP z mobilných telefónov viedla k štatisticky významnému nárastu niektorých typov rakoviny, rovnakých, aké sa vyskytujú u ľudí pri dlhodobom používaní mobilného telefónu.(3) V spojení so štúdiami na ľuďoch preukázateľne dokazuje, že nadmerná expozícia RF-EMP vedie k zvýšenému riziku rakoviny mozgu.(4) Stovky nových štúdií preukázali zdravotné riziká po dlhodobej expozícii  RF a odhalili mechanizmus týchto účinkov, najmä reaktívnymi druhmi kyslíka.(5)

Vzhľadom na tieto nové dôkazy, by sa hodnotenie IARC malo zvýšiť aspoň na „pravdepodobný“ (skupina 2A), ak nie „známy“ ( skupina 1) karcinogén. (6) Štúdie síce neumožňujú určiť  jednoznačný záver ohľadom všetkých možných zdravotných rizík, ale odôvodňujú prijať opatrenia na redukciu expozície RF-EMP (rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam )  na najnižšiu možnú úroveň.

Doc. Belyaev pracoval aj v medzinárodnom vedeckom tíme Európskej akadémie pre environmentálnu medicínu (Europaem), ktorý pripravil vedecký dokument Europa EM Guideline 2016. Úlohou tejto inštitúcie je poskytovanie najnovších vedeckých poznatkov a  empirických dôkazov, pokiaľ ide o kauzálny, aj epidemiologický vplyv environmentálnych faktorov na ľudské zdravie a predkladanie konkrétnych odporúčaní pre prevenciu, diagnostiku a terapiu.  Tento dokument uvádza, že „existujú presvedčivé dôkazy, že dlhodobá expozícia určitým typom EMP je rizikovým faktorom pre určité typy ochorení (napr. niektoré druhy rakoviny, Alzheimerovu chorobu, samčiu neplodnosť…). (7)

Vyhláška, ktorá určuje limity, je 13 rokov stará a nezohľadňuje nový výskum v tejto oblasti. (8) Súčasné povolené limity riešia len krátkodobé termálne účinky, nie biologické účinky pri dlhodobom pôsobení elektromagnetického žiarenia. To bude pri spustení 5G siete preukázateľne vo zvýšených intenzitách pôsobiť permanentne a dlhodobo na všetky živé organizmy v miere, ktorá doteraz nebola v prírode známa a overená ako úplne bezpečná.

V Európskej legislatíve existuje zásada predbežnej opatrnosti, v ktorej sa uvádza:  Pokiaľ môže ľudská činnosť spôsobiť morálne neprijateľnú ujmu, ktorá je z vedeckého hľadiska možná, ale neistá, musia byť prijaté opatrenia, aby sa zabránilo tejto ujme alebo sa zmiernili jej následky. Ak sú pochybnosti ohľadom zdravotných rizík, tak si podpísaní občania právom želajú nezávislé štúdie ohľadom bezpečnosti pred zavedením novej technológie. (9)

Niektoré krajiny už prehodnotili a pozastavili zavádzanie 5G sietí kvôli oprávneným obavám z negatívnych zdravotných účinkov. Napríklad Slovinsko alebo Švajčiarsko, kde Švajčiarska agentúra pre životné prostredie v liste adresovanom regionálnym vládam žiada čas na posúdenie a podrobnejšie skúmanie vplyvu.(9) Taktiež viaceré talianske mestá, mestá v USA či Brusel nepovolili 5G na svojom území kvôli rizikám.(10)

Normou pre človeka má byť prirodzené prostredie, bez akejkoľvek civilizačnej záťaže. Čokoľvek chceme oproti tomuto stavu zmeniť, malo by to prejsť prísnym posúdením a nastavením limitov, ktoré sú neustále kontrolované, či naše zdravie nie je poškodzované. Proces prísnej kontroly funguje v ďalších oblastiach ktoré sa týkajú zdravia, preto je neprijateľné, aby sa to nezohľadňovalo v tomto prípade. (11)

Petičný výbor upozorňuje na fakt, že do konca júna 2020 budú ukončené všetky povoľovacie procesy k výstavbe siete 5G v SR, ktoré boli realizované bez verejnej diskusie a naviac v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie štátu. Nesúhlasí s tým, že testovanie technológie 5G prebehlo len v réžii mobilných operátorov (podľa vyjadrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) a bez prihliadnutia na najnovšie vedecké štúdie upozorňujúce na jej možné zdravotné a enviromentálne riziká.(12)

Petíciu, ktorú podporili aj vedecké a odborné autority, zástupcovia petičného výboru odovzdajú v rámci Global 5G Protest day, ktorý sa uskutoční 6.júna 2020.

Zástupcovia petičného výboru veria, že budú vypočutí a že sa konečne začne verejná diskusia a diskusia s odborníkmi na túto tému.

Foto pixabay.com

 1. https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku
 2. https://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/, slovenský preklad výzvy: https://voxo.eu/elektrosmog/vyzva-vedcov-proti-5G
 3. Wyde, M., M. Cesta, et al. (2016). „Report of Partial findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley® SD rats (Whole Body Exposure).“ bioRxiv.

NTP (2018) „National Toxicology Program, Peer Review of the Draft NTP Technical Reports on Cell Phone Radiofrequency Radiation, https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/peerreview20180328_508.pdf.“National Institute of Environmental Health Sciences Research Triangle Park, 1-48

 1. Coureau, G., G. Bouvier, et al. (2014). „Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study.“ Occup Environ Med71(7): 514-522.

Wang, Y. and X. Guo (2016). „Meta-analysis of association between mobile phone use and glioma risk.“ J Cancer Res Ther12(Supplement): C298-C300.

Bortkiewicz, A., E. Gadzicka, et al. (2017). „Mobile phone use and risk for intracranial tumors and salivary gland tumors – A meta-analysis.“ Int J Occup Med Environ Health 30(1): 27-43.

Carlberg, M. and L. Hardell (2017). „Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation.“ Biomed Res Int 2017: 9218486

Hardell, L. and M. Carlberg (2017). „Mobile phones, cordless phones and rates of brain tumors in different age groups in the Swedish National Inpatient Register and the Swedish Cancer Register during 1998-2015.“ PLoS One 12(10): e0185461.

Prasad, M., P. Kathuria, et al. (2017). „Mobile phone use and risk of brain tumours: a systematic review of association between study quality, source of funding, and research outcomes.“ Neurological Sciences 38(5): 797-810.

Yang, M., W. Guo, et al. (2017). „Mobile phone use and glioma risk: A systematic review and meta-analysis.“ PLoS One 12(5): e0175136.

 1. Belyaev, I. (2015). Biophysical Mechanisms for Nonthermal Microwave Effects. Electromagnetic Fields in Biology and Medicine. M. Markov. Boca Raton, London, New York, CRC Press49-68.

Belyaev, I. (2015). Electromagnetic Field Effects On Cells And Cancer Risks From Mobile Communication. Bioelectromagnetic and Subtle Energy Medicine. P. J. Rosch. Boca Raton, London, New York, CRC Press. Second edition: 517-539.

Belyaev, I. (2017). Duration of Exposure and Dose in Assessing Nonthermal Biological Effects of Microwaves. Dosimetry in Bioelectromagnetics. M. Markov. Boca Raton, London. New York, CRC Press171-184.

Belyaev, I., A. Dean, et al. (2016). „EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses.“ Rev Environ Health 31(3): 363-397.

 1. Carlberg, M. and L. Hardell (2017). „Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation.“ Biomed Res Int2017: 9218486.

Súhrn výskumu s odkazmi: https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/ (výskum účinkov 4G a 5G na zdravie)

https://ehtrust.org/science/top-experimental-epidemiological-studies/ (výskum účinkov  elektromagnetického žiarenia)

https://ignir.org/?page_id=8

 1. https://www.degruyter.com/view/journals/reveh/31/3/article-p363.xml
 2. Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí ako aj súvisiacich predpisov v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia

 

 1. Zásada predbežnej opatrnosti je podrobne opísaná v článku 191 Zmluvy o fungovaní EÚ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042

 

 1. článok o pozastavení budovania 5 G v Slovinsku https://www.sloveniatimes.com/concerns-about-5g-legitimate-says-minister, https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5 , https://vosveteit.sk/vybrane-svajciarske-kantony-pozastavili-pouzivanie-5g-siete-regulacne-urady-tvrdia-ze-je-potrebne-dalsie-otestovanie-siete/

https://www.brusselstimes.com/brussels/55052/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now/

https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/20-quick-facts-what-you-need-to-know-about-5g-wireless-and-small-cells/

 1. otvorený list zástupkyne petičného výboru https://elektrosmog.voxo.eu/blog
 2. https://zive.aktuality.sk/clanok/147058/do-konca-roka-chcu-mat-pokryte-jedno-velke-mesto-v-sr-sietou-5g/ aktuálne plány na Slovensku

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok