Nákupy cez internet – viete, na čo si dať pozor? | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Nákupy cez internet – viete, na čo si dať pozor?

Nákupy cez internet – viete, na čo si dať pozor?

Nakupovanie cez internet sa stáva čoraz populárnejším. Je rýchle, pohodlné a v porovnaní s kamennými predajňami neraz aj lacnejšie.

Na trhu sa v poslednom čase objavilo množstvo e-shopov či predajcov na sociálnych sieťach, ktorí doslova útočia na mamičky obrovskými zľavami, nízkym poštovným, darčekmi k nákupu a inými lákavými ponukami.

Nakupovanie cez internet je v mnohých ohľadoch nepochybne aj praktické, a to najmä pre istú cieľovú skupinu zákazníčok – pre mamičky na materských dovolenkách, pretože, ako všetky dobre vieme, nakupovanie s neposednými klbkami energie, ktoré sú takmer neustále v pohybe, je takmer dokonalým adrenalínovým zážitkom.
Napriek mnohým benefitom, ktoré ponúka nakupovanie z tepla domova, netreba zabúdať na obozretnosť, pretože ak natrafíte na nečestného obchodníka, veľmi ľahko sa môže stať, že svoje peniaze veľmi dlho neuvidíte…  Výberu tovaru, ako aj konkrétneho e-shopu by ste preto mali venovať náležitú pozornosť.

Zopár osvedčených pravidiel

● Zvoľte si spoľahlivého obchodného partnera.
Pri nákupe cez e-shop vstupujete do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom internetového obchodu, a preto vyberajte nanajvýš obozretne. Najnižšia cena, prípadne lákavý dizajn nemusia byť nevyhnutne najlepšou voľbou, a preto v prípade, že ste v danom e-shope ešte nenakupovali – pýtajte sa! Priateľov, známych alebo hľadajte recenzie na internete. V dnešnej dobe má už veľká väčšina obchodov svoje fan stránky na rôznych sociálnych sieťach, ktoré môžu byť dobrou pomôckou pri výbere toho „vášho“ e-shopu.

Sledujte ako predajca na sociálnych sieťach komunikuje so svojimi zákazníkmi.
Vyhnite sa obchodom, ktoré neuvádzajú kontaktné údaje alebo neodpovedajú na správy od záujemcov, pretože ak je obchod nepružný už v okamihu predaja, o to zložitejšie s ním budete komunikovať o prípadnej reklamácii.

● Vyhľadajte si kontaktné informácie na stránke zvoleného e-shopu – telefónne číslo a adresu predávajúceho alebo osoby v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej potom môžete ako spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť, či iný podnet (P.O.BOX nie je na tieto účely dostačujúci).

Nevšímajte si len cenu tovaru – zaujímať by vás malo tiež poštovné a ďalšie s tým súvisiace náklady, ako napr. balné tovaru, ktoré neraz prevýši cenu dopravy.

Zaujímajte sa o dodacie lehoty.

● Pozorne čítajte obchodné podmienky.

Pri prvom nákupe v predmetnom e-shope zvoľte pri spôsobe platby radšej nákup na dobierku.

Využívajte obchody, s ktorými ste boli v minulosti spokojní.


Ako odstúpiť od zmluvy
Zákon priznáva spotrebiteľovi pri internetovom predaji tovaru určité špecifické oprávnenia, nakoľko kupujúci si fakticky nemá možnosť tovar pred zakúpením reálne prezrieť, a preto má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V tejto súvislosti sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň predmetnej lehoty. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.
Ak nie ste s tovarom spokojní, je nevyhnutné, aby ste svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnili u predávajúceho písomnou formou. Prevádzkovateľ internetového obchodu má povinnosť informovať vás o tomto práve ešte pred uzavretím zmluvy, pričom v prípade, že vám predávajúci neposkytne informácie ohľadne možnosti odstúpenia od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia pôvodnej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci by vám mal pred samotným uzavretím zmluvy poskytnúť aj informáciu o tom, že ak odstúpite od zmluvy, budete znášať náklady na vrátenie tovaru.
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť informovať vás o tom, že v prípade odstúpenia od zmluvy budete znášať náklady na vrátenie objednaného tovaru.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné.
Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, však predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi uhradenú čiastku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. To znamená, že spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

A čo v prípade tovaru na objednávku?
Obchodníci sa mnohokrát „chránia“ pred odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa tým, že vo svojich všeobecných obchodných podmienkach zakotvia, že ak ste si u nich zakúpili tovar, ktorý bol dostupný na objednávku, od takejto zmluvy nebudete môcť odstúpiť.

Môj manžel nedávno objednal z istého internetového obchodu kúpeľňovú skrinku, ktorá nám však bohužiaľ vzhľadom na spôsob jej inštalácie nepasovala. Z tohto dôvodu sme si uplatnili právo odstúpiť od zmluvy, nakoľko toto vyplýva spotrebiteľovi z § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Prevádzkovateľ nám zakrátko oznámil, že neakceptuje odstúpenie od zmluvy z našej strany z dôvodu, že ich „všeobecne platné podmienky“ stanovujú nemožnosť odstúpenia od zmluvy v prípade, ak sa jedná o tovar na objednávku.

Nuž, bežný spotrebiteľ by si asi s takýmto argumentom vystačil, veď obchodné podmienky sú predsa záväzné… alebo nie? Nedajte sa!
Zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje dôvody, v prípade ktorých je právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy obmedzené, a to napríklad  pri tovare, ktorý nie je sériovo vyrábaný a jeho zhotovenie bolo založené na voľbe spotrebiteľa, resp. ak bol výrobok (tovar) zhotovený na základe špecifikácií spotrebiteľa (napr. svadobné šaty vyrobené na mieru), pričom v takomto prípade bude treba pri posúdení toho, či spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie, uvažovať nad reálnosťou ďalšieho predaja predmetného tovaru, pričom ak bude takýto ďalší predaj prichádzať do úvahy, tento tovar nebude vyňatý z práva na odstúpenie.
Avšak v prípade objednávky tovaru z katalógu, sa určite o situáciu, v ktorej by odstúpenie od zmluvy neprichádzalo do úvahy, nejedná.  Ide totiž o katalógový produkt a nie tovar zhotovený na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa, a teda žiadne „všeobecne platné podmienky“ alebo „všeobecné obchodné podmienky“ v žiadnom prípade nemôžu ísť nad rámec zákona vo vzťahu k obmedzeniam pre odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Takéto ustanovenie  „všeobecne platných podmienok“ je preto nielen v rozpore so zákonom č. 102/2014 Z. z., ale aj s právnymi aktmi EÚ, ktoré kladú primárny dôraz na ochranu spotrebiteľa a z ktorých v konečnom dôsledku pramení aj naša právna úprava.

Ak sa predsa len stretnete s takýmto postojom prevádzkovateľa e-shopu, zašlite mu tovar späť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a žiadajte, aby vám vrátil peňažné plnenie, ktoré predávajúci v tejto súvislosti od vás prijal, nakoľko v opačnom prípade by sa jednalo o jeho bezdôvodné obohatenie sa, ktoré si môžete vymáhať súdnou cestou.

Rovnako postupujte aj v situácii, keď vám objednaný tovar vôbec nedoručia… Aj v tomto prípade treba písomne odstúpiť od zmluvy a žiadať od predajcu vrátenie peňažného plnenia, ktoré ste mu v súvislosti s objednávkou tovaru poskytli. Ak predajca na váš podnet nebude reagovať, prípadne vám nevráti zaplatenú čiastku, môžete sa obrátiť na súd a podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

JUDr. Lucia Bajzová
časopis Dieťa
Foto Shutterstock

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok