Nadácia Volkswagen Slovakia predstavila prvú inkluzívnu školu z grantového programu Naša inkluzívna škola | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Nadácia Volkswagen Slovakia predstavila prvú inkluzívnu školu z grantového programu Naša inkluzívna škola

Nadácia Volkswagen Slovakia predstavila prvú inkluzívnu školu z grantového programu Naša inkluzívna škola

KOŠICE – Základná škola Drábova 3 v Košiciach sa stala prvou inkluzívnou školou v rámci grantového programu Naša inkluzívna škola. Od Nadácie Volkswagen Slovakia získala finančný grant 100 000 eur, aby mohla ďalej napredovať na ceste inklúzie a stať sa tak dostupnou pre všetky deti. Spolu so skvalitnením prostredia pre súčasných žiakov tak vytvorila podmienky pre prijatie ďalších detí, ktoré doteraz nebola schopná začleniť.

Ako uviedla Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka z Nadácie Volkswagen Slovakia, „Cieľom grantového programu Naša inkluzívna škola je podporiť premenu bežných základných škôl na inkluzívne. Často si v tejto súvislosti predstavíme len deti so znevýhodnením. Inklúzia je však v praxi prínosom pre všetky deti, nakoľko vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné a má svoje vlastné potreby i potenciál. Takýto prístup je pripravený na to, že aj bežné dieťa si môže prechádzať náročným obdobím, napríklad počas dospievania, alebo sa v rodine môže vyskytnúť ťažké ochorenie, rozvod či strata rodiča. Robia sa opatrenia, ktoré vytvárajú priestor pre spoločné rovnocenné vzdelávanie a napredovanie všetkých detí – bežných, špeciálne nadaných, detí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením, detí pochádzajúcich z inej krajiny.“

Trieda, v ktorej spoločne napredujú všetky deti bez rozdielu

V rámci prvého ročníka boli podporené dve školy – Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach a Základná škola Drábova 3 v Košiciach.
Finančný grant mohla každá škola využiť na mieru podľa svojich potrieb.

Podarilo sa nám zriadiť senzorickú a terapeutickú miestnosť, ktoré predstavujú priestor pre relax, podporu pohybu, neformálne rozhovory a skupinové aktivity pre všetkých žiakov, ako aj priestor pre špecializované terapie a individuálne intervencie špeciálnej pedagogičky a psychologičky. Veľmi dôležité pre nás bolo debarierizovať vstup do školy a vytvoriť tak vhodné podmienky aj pre deti s obmedzenou možnosťou pohybu,“ uviedla riaditeľka Základnej školy Drábova 3, Annamária Kmiťová.  „Aby však mohlo materiálne zabezpečenie fungovať, je potrebný aj kvalifikovaný personál.

Senzorická miestnosť

Terapeutická miestnosť slúži na relaxáciu detí podľa ich potrieb

Prostriedky z grantu preto využili aj na zabezpečenie vzdelávania pedagógov a fungovanie školského podporného tímu. Ten realizuje odborné aktivity, poradenstvo a terapie v rámci rôznych odborností (logopédia, špeciálna pedagogika, psychológia, …) a zároveň poskytuje podporu žiakom i pedagógom počas náročných chvíľ. Práve ponuka rôznych terapií a dostupnosť voľnočasových aktivít, vrátane krúžkov, aj pre začlenené deti, sú pre rodičov rozhodujúce.

Čaviareň v priestoroch školy – oddych v tejto príjemnej miestnosti zvyšuje následnú koncentráciu detí

Úprimný záujem, odhodlanosť a konkrétne kroky vedenia základnej školy Drábova smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu,  inšpirovali aj samotného zriaďovateľa školy.  Primátor mesta Košice, inšpirovaný podporou Nadácie Volkswagen Slovakia, vyčlenil finančné prostriedky pre komplexnejšiu prestavbu a modernizáciu všetkých vstupov do školy. „Sme nesmierne radi, že sa naše školy zapájajú do projektov, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu vyučovacieho procesu, ako aj komfort žiakov a učiteľov. Spoločnými silami tak postupne posúvame materiálne a technické zabezpečenie našich škôl do 3. tisícročia,“ povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Špeciálna pedagogická miestnosť

Od septembra do školy nastúpi aj Peťko – budúci prváčik. Jeho mama, Miroslava Kralčáková, vysvetlila, prečo je pre ňu prestup na ZŠ Drábova dôležitý: „Náš syn momentálne navštevuje nultý ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou., Chceme, aby sa zaradil medzi bežné deti, keďže je pre neho motivujúce byť s nimi v kontakte.“ Peťka škola veľmi baví a ako sám hovorí, musí sa veľa učiť,  keďže chce byť hokejista a pán doktor. „Veľmi ho baví matematika, hudobná výchova a športy. Keďže táto škola ponúka možnosť chodiť na hokej, nesmierne sa na to teší.“ Na škole je podľa pani Kralčákovej dôležité to, aby sa deti cítili prijímané také, aké sú. „Inklúzia je v dnešnom svete veľmi dôležitá. Prináša výchovu detí k tomu, že všetci sme určitým spôsobom jedineční. A dáva šancu deťom, akým je náš Peťko, prežiť plnohodnotné detstvo.“

Pedagogická asistentka podporuje žiaka počas vyučovania

Grantový program Naša inkluzívna škola sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. „Som úprimne šťastná, že je stále čoraz viac ľudí, ktorí si uvedomujú, že inklúzia musí byť samozrejmosťou. Ktorým nie je ľahostajný ani jeden žiak, alebo žiačka, pre ktorých taká banálna vec, ako schodík, prah, alebo úzka kabínka na toalete môže znamenať obrovský problém. Dve školy, ktoré sa sprístupnili aj žiakom s rôznymi špeciálnymi potrebami v prvom ročníku tohto projektu, sú krásnym príkladom, ako to môže fungovať. Faktom ale je, že je stále veľa priestorov, kde bezbariérovosť nie je samozrejmosťou. Ako iste viete, debarierizácia a inklúzia sú aj našou prioritou na ministerstve školstva a vďaka Plánu obnovy sa budú postupne prerábať školy tak, aby pre každé jedno dieťa bola škola prostredím bez bariér,” uviedla Svetlana Síthová štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre inklúziu, národnostné školstvo, celoživotné vzdelávanie. 

Špeciálna pedagogička Mária Baltesová s edukačnými pomôckami pánom Dĺžnikom a pánom Mäkčeňom

Druhý ročník grantového programu Naša inkluzívna škola

Aktuálne otvorená výzva druhého ročníka, v rámci ktorej sa o finančný grant v celkovej hodnote 200 000 eur môžu uchádzať základné školy z celého Slovenska.

Grantový program Naša inkluzívna škola

Rozpočet a podpora:

  • 100 000 € / pre jednu základnú školu
  • dve základné školy na území Slovenskej republiky

Termín prijímania žiadostí: do 30. 06. 2022 (vrátane)

Kto sa môže zapojiť

  • Základné školy s už začatým procesom inklúzie, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu.
  • Základné školy spolupracujúce s lokálnou sieťou podporujúcou inkluzívne vzdelávanie v širšom rámci (materská škola s inkluzívnym rozmerom, centrum včasnej intervencie, poradenské zariadenie, iná odborná organizácia).
  • Základné školy so zázemím v podobe funkčného školského podporného tímu (psychológ, špeciálny pedagóg) so zameraním na inkluzívne vzdelávanie

Všetky podrobné informácie nájdu žiadatelia na stránke: https://www.nasainkluzivnaskola.sk/ziadost

O Nadácii Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už štrnásť rokov aktívne premieta idey spoločenskej zodpovednosti Volkswagen Slovakia do praxe. Systematicky a dlhodobo vytvára stabilné zázemie pre podporu tretieho sektora a školských inštitúcií vo všetkých regiónoch Slovenska. Jej víziou je, aby malo každé dieťa prístup k možnostiam na svoj individuálny rozvoj a vzdelávanie. Angažuje sa najmä v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, podporuje inovatívne formy výučby nemeckého jazyka a vzdelávanie budúcich učiteľov a poskytuje pomoc rodinám zamestnancov.

Nadácia Volkswagen Slovakia, zľava Lenka Michalík Holešová a Ľubomíra Repáňová

(PR)

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok